• Czwartek, 18 kwietnia 2024
X

„Kształtowanie” nowego żołnierza w Chinach

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ChAL-W) odgrywa coraz większą rolę w najnowszych planach geopolitycznych Pekinu. Bowiem realizacja długofalowych zamierzeń nie może dokonać się wyłącznie w oparciu o ekspansję gospodarczą, ale także z zaznaczeniem trwałej lub czasowej obecności militarnej niemal we wszystkich zakątkach naszego globu. Przy czym armia chińska musi być do tych nowych zadań nie tylko odpowiednio uzbrojona oraz wyszkolona, ale i przygotowana pod względem wojskowo-politycznym.

Powszechnie wiadomym jest, że dowództwa ChAL-W (niemal każdego szczebla) przywiązują dużą wagę do edukacji ideowej i politycznej swoich żołnierzy. W Chinach taki system szkolenia jest traktowany jako ważny element prowadzący do zwiększania potencjału bojowego własnych sił zbrojnych, a nawet wspierający pododdziały i oddziały w efektywnym wykonywaniu powierzonych im zadań na polu bitwy. Dlatego takie szkolenie ma trwałe podstawy prawno-organizacyjne i stale jest modyfikowane, tak aby sprostać nowym potrzebom i wyzwaniom.

Oczywiście do prezentowanego w artykule zestawienia należy podchodzić z dystansem, z perspektywy celów i zadań struktur partyjnych, stosujących wręcz propagandę i nacisk (ucisk) na jednostkę i całe społeczeństwo tzw. ludowych Chin.

Krótko o historii

Można uznać, że próbę uogólnienia teorii i praktyki ideologicznego szkolenia żołnierzy podjął Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin (KC KPCh) już trzy lata po utworzeniu Komunistycznej Armii Czerwonej Chin (powstała 1 sierpnia 1927 roku, a obecna nazwa ChAL-W jest używana od 1946 roku). I tak w październiku 1930 roku powstał projekt „Tymczasowego regulaminu pracy politycznej w Armii Czerwonej Chin”, który uwzględniał doświadczenia pracy partyjnej Armii Czerwonej i Narodowo-Rewolucyjnej Armii Kuomintangu pod dowództwem Czang Kaj-szeka podczas trwania tzw. kampanii północnej. W 1932 roku dokument został zmodyfikowany i uzupełniony o nowe założenia wynikłe z dotychczasowych doświadczeń. W czasie wojny prowadzonej przeciwko najeźdźcy japońskiemu dowództwo 8. Armii przygotowało projekt kolejnego „Tymczasowego Regulaminu Pracy Politycznej 18. Grupy Armii (8. Armii) Narodowej Armii Rewolucyjnej”. Szczególnie podkreślano w nim znaczenie scalenia narodu w obliczu zagrożenia zewnętrznego i konieczności utrzymania wysokiego morale, niezbędnego dla szybkiego zwycięstwa nad okrutnym agresorem.

Gdy powstała Chińska Republika Ludowa, Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin i Ludowo-Rewolucyjna Komisja Wojskowa Centralnego Rządu Ludowego wydały 15 kwietnia 1954 roku nowy projekt „Regulaminu pracy politycznej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej”. Miał on na celu usprawnić prowadzenie pracy wojskowej i politycznej w armii. Na jego podstawie powołano organy centralne (Główny Zarząd Polityczny) i peryferyjne (dyrekcje polityczne okręgów wojskowych, wydziały polityczne administracyjnych okręgów wojskowych, dywizji, pułków i batalionów), odpowiedzialne za prowadzenie takiej działalności.

W 1978 roku opublikowano „Regulamin pracy politycznej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej”, który to umocnił przywództwo partii nad armią oraz zasadę jedności armii i całości różnorodnego przecież społeczeństwa chińskiego. Przepisy te był publikowane i modyfikowane jeszcze cztery razy (w 1991, 1995, 2003 i w 2010 roku).

Obecne podstawy i struktury „edukacji” ideowej oraz politycznej

Praca wojskowo-polityczna w ChAL-W zorganizowana jest zgodnie z wytycznymi Rady Wojskowej KC KPCh i reguluje ją treść wyżej wymienionego regulaminu zatwierdzonego przez KC KPCh i Centralną Radę Wojskową w dniu 9 sierpnia 2010 roku. Zawiera w sobie cele, zadania i zasadnicze podstawy pracy politycznej, a także określa struktury odpowiedzialne za jej prowadzenie na wszystkich szczeblach.

Zgodnie z regulaminem praca polityczna to ideowa i organizacyjna działalność Partii Komunistycznej w ChAL-W, która ma być ważnym czynnikiem poprawiającym jej efektywność bojową i tzw. siłę życiową, a także gwarantująca absolutne przywództwo partii nad armią. Jej zasadniczym celem pozostaje utrzymanie wysokiego poziomu ideologicznego i politycznego żołnierzy „jako podstawy uzyskania wysokiej gotowości bojowej wojsk”. Główne zadania pracy politycznej to:

 • zapewnienie lojalności żołnierzy ChAL-W wobec Partii Komunistycznej i kierownictwa Chin;
 • kształtowanie u oficerów i żołnierzy cech niezbędnych do obrony państwa i nienagannego wykonywania obowiązków służbowych;
 • wychowanie we wzorcach patriotycznych i wierności służbie wojskowej;
 • osiągnięcie wysokiej świadomości istotnych problemów społeczno-politycznych oraz sposobu zapewnienia przez państwo bezpieczeństwa narodowego.

Głównym celem pracy politycznej pozostaje zaś:

 • edukacja polityczna żołnierzy w oparciu o marksizm-leninizm, idee Mao Zedonga, teorie Deng Xiaopinga, koncepcję „trzech reprezentacji” Jiang Zemina, a także zgodnie z kursem społeczno-politycznym Xi Jinpinga, aby urzeczywistnić „chińskie marzenie o wielkim odmłodzeniu narodu”;
 • budowanie systemu partyjnego w wojsku i utrzymanie absolutnego przywództwa partii;
 • dobór i szkolenie personelu zgodnie z linią partyjną;
 • praca z młodzieżą i rozwój organizacji Komsomołu w ChAL-W;
 • zachowanie ścisłej dyscypliny partyjnej i wojskowej;
 • działalność administracyjno-prawna;
 • podnoszenie walorów moralnych oraz poziomu naukowego i kulturalnego personelu wojskowego;
 • agitacja i praca propagandowo-kulturalna;
 • szkolenie wojskowo-polityczne;
 • nawiązywanie relacji („rozkład wroga, zbieranie sojuszników”);
 • ubezpieczenia społeczne personelu wojskowego, w tym przeniesionego do rezerwy oraz tego, który w okresie służby utracił zdolność do czynności prawnych.

Przy czym wszystkie te działania mają być prowadzone zgodnie z zasadami absolutnego przywództwa partii nad armią, poszanowania natury i istoty armii ludowej, „człowieczeństwa i demokracji”, pierwszeństwa ideologii we wszystkich obszarach działalności armii, jedności armii i społeczeństwa, prawa i dyscypliny oraz połączenia tradycji z nowoczesnością.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X