• Wtorek, 18 czerwca 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2022 roku – nowe fregaty Miecznik

Najważniejszym projektem modernizacyjnym Marynarki Wojennej jest obecnie budowa i wprowadzenie do służby trzech uniwersalnych fregat typu Miecznik. Wybór brytyjskiego partnera   oznacza, że projekt polskich fregat będzie bazował na koncepcji jednostki typu Arrowhead 140.

Wybór w programie Miecznik partnera brytyjskiego  oznacza, że projekt polskich fregat będzie bazował na koncepcji jednostki typu Arrowhead 140.

Projekt pozyskania nowych dużych okrętów bojowych rozpoczęto jeszcze w czerwcu 2013 roku, kiedy Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU), obecnie Agencja Uzbrojenia (AU), zainicjował fazę analityczno-koncepcyjną dla projektu zakupu okrętów obrony wybrzeża kryptonim Miecznik, na bazie wcześniej opracowanych wymagań operacyjnych (WO). Mowa była o trzech jednostkach klasy korweta, tj. zbliżonej wielkości, co budowany wówczas okręt ORP Ślązak. W latach 2013–2014 przeprowadzono dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami oraz ocenę występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Postępowanie w sprawie pozyskania jednostek rozpoczęto w czerwcu 2015 roku, po zaproszeniu do negocjacji potencjalnego wykonawcy – Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., która utworzyła konsorcjum przemysłowe (w jego skład weszła m.in. Stocznia Marynarki Wojennej S.A., obecnie PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.). Planowano wówczas pozyskanie trzech jednostek w latach 2019–2021. W marcu 2016 roku PGZ złożyła ofertę wstępną budowy okrętów, zawierającą propozycje bazujące na projektach firm zachodnich – francuskiego koncernu DCNS (obecnie Naval Group), hiszpańskiej Navantia, holenderskiego Damen Group i niemieckiego ThyssenKrupp Marine Systems. Po przeanalizowaniu oferty postępowanie jednak unieważniono w lipcu tego samego roku. Formalnym powodem tej decyzji była konieczność przeprowadzenia ponownej oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (która zakończyła się wnioskiem o zmianę wymagań operacyjnych) i oceny konieczności zastosowania offsetu (która zakończyła się nierozpatrzonym wnioskiem dotyczącym konieczności zastosowania offsetu). Wzięto również pod uwagę status prawny i ówczesne możliwości Stoczni Marynarki Wojennej znajdującej się od kwietnia 2011 roku w stanie upadłości likwidacyjnej. Po zrewidowaniu wymagań operacyjnych Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął w grudniu 2018 roku nowe postępowanie w trybie negocjacji z jednym wykonawcą, tj. Polską Grupą Zbrojeniową. Wobec faktu, że ten nie złożył oferty, postępowanie po raz drugi unieważniono w sierpniu następnego roku.


Trzy jednostki typu Miecznik mają stanowić trzon sił nawodnych Marynarki Wojennej. Dysponując zintegrowanym okrętowymi systemem walki Thales Tacticos będą zdolne do działania w narodowych i sojuszniczych zespołach okrętowych.

Po ponownym unieważnieniu postępowania program Miecznik powrócił do fazy analityczno-koncepcyjnej i ponownej redefinicji wymagań stawianych nowym jednostkom bojowym floty. W październiku 2019 roku szef MON Mariusz Błaszczak podpisał dokument kierunkowy „Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku”, w którym zawarto projekt pozyskania dwóch okrętów obrony wybrzeża. Analizy resortowe w sprawie nowych Mieczników zakończono we wrześniu 2020 roku. Zmieniono przy tym klasyfikację jednostek planowanych do pozyskania w ramach tego zadania – z okrętów obrony wybrzeża na okręty wielozadaniowe klasy fregata „ze zdolnością do dowodzenia zespołem okrętów uderzeniowych”. W listopadzie tego roku IU przekazał do kierownictwa MON stosowny wniosek w sprawie pozyskania trzech jednostek, który minister Błaszczak podpisał w marcu 2021 roku. W następnym miesiącu rozpoczęto postępowanie w sprawie pozyskania fregat w trybie negocjacji z jednym wykonawcą – PGZ Stocznią Wojenną. Jednocześnie w maju 2021 roku Polska Grupa Zbrojeniowa oraz PGZ Stocznia Wojenna zawarły porozumienie ustanawiające konsorcjum „PGZ-Miecznik”, które ma być głównym wykonawcą projektu fregat Miecznik; w skład konsorcjum weszła również stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. Jeszcze w tym samym miesiącu konsorcjum przekazało do IU wstępny formularz ofertowy zawierający sześć rozwiązań, opartych na projektach platform od partnerów zagranicznych z udziałem polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Okręty typu Miecznik przy wyporności około 7000 ton będą największymi polskimi jednostkami bojowymi, uniwersalnymi platformami okrętowymi zdolnymi do wypełniania każdego typu zadań.

Ostatecznie, w lipcu 2021 roku IU zawarł z Konsorcjum „PGZ-Miecznik” umowę ramową na dostawę prototypu fregaty i dwóch jednostek seryjnych, kontrakt zatwierdził szef MON. Jednostki mają być wybudowane w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. Umowa zakłada opracowanie, zbudowanie oraz dostarczenie w latach 2021–2034 trzech okrętów nawodnych klasy fregata wraz ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW). Program budowy Mieczników podzielono na trzy etapy. W etapie pierwszym Konsorcjum „PGZ-Miecznik” przygotowało trzy projekty koncepcyjne platformy okrętowej ze ZSW wraz z propozycjami transferu technologii, ustanowienia potencjału produkcyjnego oraz wyceną i harmonogramem dostaw, wsparte ofertami od zagranicznych poddostawców. Ostateczne oferty bazowały na projektach okrętowych trzech wykonawców zagranicznych: Babcock International (okręt Arrowhead 140 w wersji polskiej), Navantia (fregata F-100) i ThyssenKrupp Marine Systems (fregata A-300PL). We wrześniu 2021 roku podpisano umowę o współpracy w realizacji projektu Miecznik pomiędzy PGZ-Stocznia Wojenna a Ośrodkiem Badawczo–Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM) na realizację ZSW dla projektowanych jednostek, we współpracy z jednym z trzech potencjalnych partnerów: Navantia (SCOMBA/CATIZ), Saab (9LV CMS) lub Thales (TACTICOS).

W grudniu 2021 roku konsorcjum przygotowało i przekazało w zaktualizowane przemysłowe studium wykonalności, analizę techniczno-ekonomiczną trzech projektów koncepcyjnych platform okrętowych bazujących na wspomnianych ofertach trzech zagranicznych partnerów, powiązane z projektami ZSW. Dokonano analizy konfiguracji docelowego okrętu na podstawie trzech koncepcji platform z wieloma wariantami zintegrowanego systemu walki, zgodnie z założeniami oddzielnych „scieżek” dotyczących samej jednostki i jej przyszłego ZSW, w celu porównania każdej z propozycji z takim samym pakietem wyposażenia i uzbrojenia oraz weryfikację ich zdolności dla spełnienia Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych (WZTT). W lutym 2022 roku jako bazę platformy okrętowej wskazano projekt Arrowhead 140 oferowany przez Babcock International, a w następnym miesiącu zatwierdzono docelowe WZTT.

Pierwsza nowa fregata typu Miecznik wejdzie do służby około 2028 roku, do tego czasu trzonem sił nawodnych polskiej floty mają być sukcesywnie remontowane fregaty ORP Kościuszko i ORP Pułaski.

W kwietniu br. rozpoczęto drugą fazę programu Miecznik, w której powstać ma projekt wstępny jednostki. Na tym etapie zatwierdzona zostanie konfiguracja wyposażenia i uzbrojenia fregaty (z uwzględnieniem minimalnych wymaganych zdolności zapisanych w WZTT oraz możliwości zróżnicowania liczby i konfiguracji systemów dla każdej z trzech jednostek). W tej fazie ma nastąpić transfer technologii i wiedzy od zagranicznych partnerów do polskich podmiotów konsorcjum oraz przygotowywanie potencjału przemysłowego do rozpoczęcia produkcji (integratorem technicznym ma być PGZ Stocznia Wojenna). Ta faza powinna zakończyć się w marcu 2023 roku, co umożliwi rozpoczęcie budowy pierwszego Miecznika. Okręt będzie budowany w systemie blokowym, w którym bloki kadłuba z instalacjami mają powstawać zarówno w PGZ Stocznia Wojenna, jak i w Remontowa Shipbuilding, integracja i wyposażenie jednostki jako całości następować ma natomiast w PGZ Stocznia Wojenna. Zgodnie z harmonogramem, próby zwodowanego okrętu mają się rozpocząć pod koniec 2025 roku. Zakończenie testów, włącznie z badaniami kwalifikacyjnymi, powinno nastąpić do połowy 2028 roku.

W etapie trzecim miała nastąpić budowa dwóch jednostek seryjnych Miecznik wraz z pakietami logistycznymi, obejmującymi wytworzenie bazy do bieżącej obsługi jednostek wraz z magazynem części zapasowych do kluczowych podzespołów i podsystemów okrętów – pakiety będą dostarczane dla wszystkich trzech okrętów. Dodatkowo elementem tego etapu będzie dostawa kompletnych pakietów środków bojowych dla wszystkich trzech jednostek. Pierwsza seryjna jednostka miała, według ubiegłorocznych harmonogramów, wejść do służby w 2033 roku, druga – w roku następnym. Zakończenie całego programu powinno nastąpić w 2034 roku. Według najnowszych informacji ten etap ma być uruchomiony szybciej niż zakładano, tak aby budowa drugiej fregaty rozpoczęła się wcześniej niż zakończenie badań pierwszego okrętu.

 

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X